Algemene voorwaarden - Try my Babboe

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de dienst Try my Babboe van Babboe en zijn van kracht per 1 januari 2019. Babboe adviseert je deze Algemene Voorwaarden aandachtig door te nemen zodat je weet welke rechten en verplichtingen je hebt.

Artikel 1 Definities

Aanbieder: een Gebruiker die zijn Babboe Bakfiets op het Platform aanbiedt om met een Aanvrager een Overeenkomst aan te gaan, ook wel een ambassadeur te noemen; 

Aanvrager: een Gebruiker die een Babboe Bakfiets wenst testen en zich daarvoor aanmeldt op het Platform met als doen met een Aanbieder een overeenkomst aan te gaan; 

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden Try my Babboe van Babboe;

Babboe: de besloten vennootschap Babboe B.V., gevestigd te (3816 BV)  Amersfoort aan de Koedijkerweg 12A en/of aan haar gelieerde ondernemingen;

Babboe IE: alle IE rechten ten aanzien van de Dienst, het Platform en de Content;

Content: alle informatie die door Babboe zelf op het Platform is geplaatst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de lay-out en look-and-feel van het Platform, de opgenomen logo’s en merken en bepaalde teksten;

Dienst: de dienst die Babboe verleent, die bestaat uit het aanbieden van een Platform waarmee Try my Babboe voor particulieren mogelijk wordt gemaakt;

Gebruiker: de natuurlijke persoon, Aanbieder dan wel Aanvrager, die een Profiel heeft aangemaakt op het Platform voor het gebruik van de Dienst;

Overeenkomst: de overeenkomst die via het Platform tot stand komt tussen een Aanbieder en Aanvrager voor de Try my Babboe;

Testperiode: de periode die ligt tussen het overhandigen van de sleutel bij de ontvangst van de Babboe Bakfiets  door de Aanvrager en het retourneren van de Babboe Bakfiets aan de Aanbieder bij het afleveren van de Babboe Bakfiets;

IE rechten: alle rechten van industriële en/of intellectuele eigendom, waaronder, maar niet uitsluitend, auteursrechten, softwarerechten, databankrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, naburige rechten en knowhow.

Platform: het platform dat via de mobiele applicatie van Babboe of de huidige en toekomstige Babboe websites, waaronder, maar niet uitsluitend www.Babboe.nl, www.Babboe.dk, www.Babboe.se, www.Babboe.de of enige andere Babboe website en onderliggende pagina‘s, bereikbaar is en dat aan Gebruikers de mogelijkheid biedt om van de Dienst gebruik te maken; 

Profiel: een individuele profielpagina die door een Aanbieder wordt gecreëerd en beheerd, wanneer een Aanbieder zich  aanmeldt op het Platform;

Try my Babboe: een dienst van Babboe die potentiele klanten de mogelijkheid biedt om een vrijblijvende proefrit op een Babboe Bakfiets te kunnen maken die beschikbaar wordt gesteld door reeds bestaande klanten (‘ambassadeurs’) van Babboe.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Dienst.

2.2 Babboe kan deze Algemene Voorwaarden op elk moment wijzigen of aanvullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op het Platform te vinden. Indien een wijziging van de Algemene Voorwaarden plaatsvindt, worden de nieuwe Algemene Voorwaarden tijdens het  eerstvolgende gebruik van het Platform onder de aandacht van een Gebruiker gebracht en zal een Gebruiker akkoord moeten geven op de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Indien een Gebruiker het Platform blijft gebruiken na wijziging of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, dan zijn daarmee de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien een Gebruiker niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden, kan Gebruiker de Dienst niet meer te gebruiken en dient deze zijn  Profiel te verwijderen.

2.3 Als gevolg van de Dienst of bemiddeling door Babboe, kan tussen de Aanbieder en Aanvrager een Overeenkomst worden gesloten. Babboe is geen partij bij die Overeenkomst.

2.4 Deze Algemene Voorwaarden gelden tussen Babboe en de Gebruiker. Overige documenten en informatie die beschikbaar is via het Platform dient slechts ter informatie.

Artikel 3 Registratie en Profiel

3.1 Voor gebruik van de Dienst dient een Gebruiker zich te registreren op het Platform en een Profiel op te stellen.

3.2 Iedere Gebruiker garandeert dat alle informatie in je Profiel juist, volledig, accuraat en relevant is. Tevens erkent iedere Gebruiker dat de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens van groot belang is voor de (optimale) werking van het Platform en de Dienst en  zelf volledig verantwoordelijk te zijn voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en alle gevolgen van onjuiste, onvolledige of incorrecte gegevens in het Profiel. 

3.3 Door registratie stemt een Gebruiker  ermee in dat de gegevens die hij  tijdens het registratieproces verstrekt, zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy; de Privacy Policy is te raadplegen op www.trymybabboe.com/privacy-policy.

3.4 Het is een Gebruiker niet toegestaan om zich meer dan 1 (één) maal te registreren als Gebruiker en/of meerdere Profielen tegelijkertijd op te stellen of aan te maken op het Platform.

3.5 Een Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn of haar wachtwoord en gebruikersnaam combinatie. Het is niet toegestaan om een  gebruikersnaam en/of wachtwoord  aan derden te verstrekken dan wel derden op enige manier toegang geven tot het Profiel. Een Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor al het gebruik dat via zijn of haar gebruikersnaam en  wachtwoord van het Platform wordt gemaakt. Zodra een Gebruiker reden heeft te vermoeden dat een gebruikersnaam of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, dient hij dat zo snel  mogelijk aan Babboe laten weten. 

3.6 Het staat Babboe te allen tijde vrij om een Profiel te verwijderen, waaronder, maar niet uitsluitend, in het geval van klachten over de Gebruiker die Babboe ontvangt van andere Gebruikers.

Artikel 4 Vereisten voor de Gebruiker

4.1 Voor een registratie als Gebruiker, het gebruik van de Dienst en het sluiten van een Overeenkomst gelden de volgende voorwaarden:

i) Minimale leeftijd van 21 jaar; 

ii) Gebruiker is in  het bezit van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) en heeft deze documenten geüpload in zijn of haar Profiel conform de daarvoor gestelde eisen, indien en voor zover daarom verzocht is;

iii) Gebruiker heeft zijn of haar Profiel volledig naar waarheid ingevuld en conform de daarvoor gestelde eisen waarbij voor Aanbieders aanvullend geldt dat zij een motivatie, beschrijving en foto van de Babboe Bakfiets toevoegen;

iv) Gebruiker heeft ingestemd en bent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden en de Privacy Policy.

v) Indien Gebruiker via Babboe een verzekering wenst af te sluiten dan geldt dat Gebruiker in de 5 jaar voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst:

niet uitgesloten of geweigerd is door enige verzekeraar, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, wegens wanprestatie, achterstallige betalingen, fraude, onrechtmatig of slecht gedrag, of anderszins;

niet veroordeeld is in verband met rijden onder invloed (drank en/of drugs), gevaarlijk rijden, rijden zonder verzekering en/of verzekeringsfraude.

4.2 Door de registratie op het Platform als Gebruiker, gebruik te maken van de Dienst en/of een Overeenkomst te sluiten staat Gebruiker ervoor in te voldoen aan alle bovengenoemde vereisten. Indien Gebruiker niet (meer) voldoet aan een van deze voorwaarden, mag deze geen gebruik (meer) maken van de Dienst als Gebruiker en is Babboe gerechtigd gebruik van de Dienst uit te sluiten en dienst Profiel te verwijderen.

4.3 Een Gebruiker is zelf volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten die Babboe en/of derde partijen lijden als gevolg van het feit dat een Gebruiker niet (meer) voldoet aan bovengenoemde vereisten.

4.4 Babboe en - indien van toepassing - de verzekeraar zijn gerechtigd om de identiteit, kredietwaardigheid, strafrechtelijk verleden en verleden op het gebied van rijgedrag van de Gebruiker te controleren door middel van databases van derden.

Artikel 5 Vereisten voor de Aanbieder en aan de Bakfiets

5.1 Voor een registratie als Aanbieder gelden in aanvulling op de voorwaarden uiteen gezet in artikel 3 en 4, de volgende voorwaarden:

i) Alle Babboe Bakfietsen die voor Try my Babboe worden aangeboden dienen te zijn geregistreerd in je Profiel;

ii) Gebruiker  garandeert dat alle door hem aangeboden Babboe Bakfietsen voldoen aan de volgende vereisten:

- Alle basis veiligheidseisen en registraties die gelden in het land waar de Babboe Bakfiets wordt verhuurd;

- De Babboe Bakfiets kan normaal worden gebruikt en is vrij van gebreken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst;

- De Babboe Bakfiets  heeft al het regulier onderhoud gehad zoals geadviseerd door Babboe.

5.2 Indien een Babboe Bakfiets op enig moment niet meer volledig voldoet aan de bovengenoemde vereisten, is Aanbieder verplicht om de Babboe Bakfiets van zijn Profiel te verwijderen en alle uitstaande reserveringen, aanvragen of Overeenkomsten te beëindigen.  

5.3 Babboe is daarbij te allen tijde gerechtigd de Babboe Bakfiets van het Platform te verwijderen en alle uitstaande aanvragen, reserveringen of Overeenkomsten te beëindigen of af te wijzen, wanneer zij een vermoeden en/ of aanwijzingen heeft dat een Babboe Bakfiets niet meer voldoet aan één of meerdere vereisten zoals gesteld in artikel 5.1. Dit is onder meer (maar niet uitsluitend) het geval wanneer er bovengemiddeld veel pech-meldingen of andere klachten betrekking hebben op die Babboe Bakfiets.

5.6 Babboe en de verzekeraar zijn gerechtigd om enerzijds de identiteit, kredietwaardigheid, strafrechtelijk verleden en verzekeringshistorie van de Aanbieder en anderzijds de specificaties, verzekeringshistorie, strafrechtelijk verleden te controleren door middel van databases van derden.

5.7 Babboe is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, de registratie als Aanbieder of de registratie van een Babboe Bakfiets te weigeren en/of te verwijderen.

5.8 Een Aanbieder is volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van het feit dat Aanbieder en/ of diens Babboe Bakfiets niet (meer) volledig voldoet aan bovengenoemde vereisten. 

Artikel 6 Het Platform

6.1 Het is Gebruiker bekend en deze stemt ermee in dat Babboe alleen een Platform biedt waarop  Aanbieders en Aanvragers met elkaar in contact kunnen komen met het doel om tot een Overeenkomst te komen. Babboe faciliteert enkel het Platform, maar heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de informatie (waaronder eveneens de Profielinformatie) die door  Gebruikers met behulp van het Platform wordt uitgewisseld en de Babboe Bakfietsen die via het Platform ter beschikking worden gesteld. Babboe is dan ook geen partij bij de Overeenkomst en kan daarvoor ook geen enkele aansprakelijkheid accepteren.

6.2 Babboe biedt het Platform 'as is' aan. Babboe sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, volledigheid, veiligheid, rechtmatigheid en juistheid van (het gebruik van) de Dienst, het Platform en de informatie die daarop wordt aangeboden, tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

6.3 Babboe is altijd gerechtigd is het Platform of de Dienst te wijzigen, aan te passen en/of af te sluiten zonder schadeplichtig te worden jegens een Gebruiker. 

6.4 Babboe garandeert niet dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Babboe is  niet aansprakelijk is voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst dan wel het Platform.

6.5 Babboe is gerechtigd,  zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee jegens Gebruikers aansprakelijk te worden, de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van het Platform.

6.6 Babboe heeft te allen tijde het recht, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee jegens Gebruiker aansprakelijk te worden, een Profiel van het Platform te verwijderen.

6.7 Gebruiker is volledig aansprakelijk jegens Babboe en eventuele derden voor alle informatie die hij op zijn Profiel beschikbaar stelt of anderszins uitwisselt in het kader van de Dienst. 

Artikel 7 Totstandkoming van een Overeenkomst

7.1 Het is Aanvragers  toegestaan meerdere aanvragen in te dienen, tot maximaal het aantal aangegeven in het Platform.

7.3 De betreffende Aanbieder ontvangt bericht van het verzoek tot een testrit. Indien een Aanbieder een aanvraag wenst te accepteren, kan hij dat aangeven in het Platform.

7.4 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Aanbieder de aanvraag tot een testrit van de Aanvrager accepteert. Babboe is geen partij bij de Overeenkomst. Babboe handelt alleen als tussenpersoon door het Platform aan te bieden. 

Artikel 8 Verplichtingen uit de Overeenkomst

8.1 Gedurende de Testperiode is de Aanvrager verantwoordelijk voor de Babboe Bakfiets en voor alle kosten die gerelateerd zijn met de status, locatie en veiligheid van de Babboe Bakfiets.

8.2 Het is de Aanvrager niet toegestaan de Babboe Bakfiets door een ander dan de Aanvrager  te laten besturen, tenzij de 2e bestuurder vooraf is aangemeld als extra bestuurder bij Babboe, en (iii) de Aanbieder hiervan op de hoogte is gesteld door de Aanvrager.

8.3 De Aanbieder dient te voorkomen dat de Aanvrager bezit neemt van de Babboe Bakfiets als de Aanbieder op redelijke gronden meent dat de Aanvrager:

- Niet voldoet aan de voorwaarden voor een Aanvrager zoals uiteengezet in artikel 4;

- Om welke reden dan ook ongeschikt is om de Babboe Bakfiets te besturen;

- Geen geldig rijbewijs en / of paspoort/ID bewijs kan tonen (om zich te identificeren);

- Geen bevestiging van de Overeenkomst met het juiste boekingsnummer kan tonen.

In bovengenoemde gevallen kan de Aanbieder de Overeenkomst zonder kosten of boetes beëindigen.

8.4 De Aanvrager dient de Babboe Bakfiets niet in bezit te nemen als de Huurder op redelijke gronden meent dat de Aanbieder:

- En/of de Babboe Bakfiets niet voldoet aan de voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 4 en 5; en/of

- Eventuele schade aan de Babboe Bakfiets niet op juiste en volledige wijze vastlegt via het Platform in de Babboe applicatie. 

8.5 De Aanvrager is verantwoordelijk voor het retourneren van de Babboe Bakfiets:

- Op de datum, tijd en plaats zoals overeengekomen in de Overeenkomst;

- Zonder dat zich in de Babboe Bakfiets persoonlijke bezittingen van de Aanvrager bevinden;

- Inclusief alle sleutels en papieren en/of overige documentatie en (reserve)materialen en hulpmiddelen  materialen aanwezig in de Babboe Bakfiets op het moment waarop de Babboe Bakfiets ter beschikking is gesteld aan de Aanvrager;

- In dezelfde staat als bij het in ontvangst nemen van de Babboe Bakfiets.

8.6 De Aanvrager is volledig aansprakelijk voor alle schade die de Aanbieder, Babboe en/of derde partijen lijden doordat Aanvrager zijn verplichtingen niet (volledig) naleeft. Aanvrager aanvaardt de verantwoordelijkheid zoals hiervoor beschreven, alsmede de verplichting om zijn volledige medewerking te verlenen aan de afhandeling van eventuele schade. 

8.7 In geval van een conflict tussen Aanbieder en Aanvrager kan Babboe bemiddelend optreden. Babboe is echter geen partij bij de Overeenkomst.

Artikel 9 Duur en beëindiging van de Overeenkomst

9.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de Testperiode en eindigt van rechtswege bij eindiging van de Testperiode. 

9.2 Tot het einde van de beoogde Testperiode, kunnen partijen de Overeenkomst verlengen. Ten aanzien van een verlenging van de Testperiode dient dezelfde procedure gevolgd te worden als voor het sluiten van de initiële Overeenkomst. Bij het uitblijven van een acceptatie van het verlengingsverzoek door Aanbieder, zal de oorspronkelijke Testperiode gelden zoals uiteen gezet in de Overeenkomst en dient Aanvrager de Babboe Bakfiets tijdig en binnen de oorspronkelijke Testperiode te retourneren. 

9.6 Partijen kunnen de Overeenkomst binnen een termijn van 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst zoals uiteengezet in artikel 7 herroepen. Echter, de Overeenkomst kan niet meer worden herroepen door één van beide partijen na het begin van de Testperiode. 

Artikel 10 Schade, verzekering en boetes

10.1 Tegelijk met het sluiten van een Overeenkomst heeft de Aanbieder de mogelijkheid om via Babboe een verzekeringsovereenkomst aan te gaan.  Na het aanmaken van het Profiel ontvangt iedere Aanbieder een mail van Babboe waarmee ze een aanvraag kunnen doen. De verzekeringsovereenkomst komt tot stand tussen de verzekeraar en de Aanbieder; Babboe treedt hierin slechts op als bemiddelaar.  

10.2 Op de verzekeringsovereenkomst zijn de verzekeringsvoorwaarden van de verzekeraar van toepassing. 

10.3 Aanvrager is in beginsel aansprakelijk voor schade en boetes veroorzaakt tijdens de Testperiode. Indien schade gedekt wordt door de afgesloten verzekeringsovereenkomst, dan is de Aanvrager slechts gehouden het eigen risico te betalen, zoals bepaald in de verzekeringsovereenkomst.

10.5 Indien schade niet gedekt wordt door de verzekeringsovereenkomst, dan geldt dat de Aanvrager  en Aanbieder onderling tot een afwikkeling van de schade dienen te komen.

10.6 De Aanbieder is zelf verantwoordelijk voor eventuele vereiste melding aan zijn huidige verzekeraar van het feit dat de Babboe Bakfiets verhuurd gaat worden. De Aanbieder is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de voorwaarden van zijn huidige verzekeraar

Artikel 11 IE rechten

11.1 Alle Babboe IE berust uitsluitend bij Babboe B.V.. en/of haar licentiegevers.

11.2 Babboe B.V. verleent hierbij aan de Gebruikers een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om  de Babboe IE te gebruiken zoals uiteen gezet in deze Algemene Voorwaarden.

11.3 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot de Babboe IE in welke vorm dan ook aan te passen, waaronder, maar niet uitsluitend, te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

11.4 Iedere directe of indirecte inbreuk op de Babboe IE is verboden. Je garandeert geen handelingen te verrichten die direct of indirect inbreukmakend of schadelijk kunnen zijn ten aanzien van de Babboe IE, waaronder, maar niet uitsluitend middels domeinnamen, merken 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Babboe is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (zoals hieronder beschreven) die je lijdt als gevolg van een aan Babboe toerekenbare tekortkoming tot een bedrag ter grootte van maximaal EUR 1.000,-. De totale aansprakelijkheid van Babboe per gebeurtenis, en bij opeenvolgende gebeurtenissen, per kalenderjaar, zal nooit meer dan EUR 5.000,- bedragen.

12.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan materiële schade aan zaken, redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht; redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

12.3 Babboe is in ieder geval nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van:

- Informatie die Babboe van derden ontvangt of informatie die zich op websites van derden bevindt, waarnaar Babboe verwijst;

- Informatie die door Gebruikers op het Platform of in Profielen is geplaatst;

- Schade aan of verlies van eigendommen, waaronder een Babboe Bakfiets;

- Verkeers- of parkeerovertredingen in verband met een Babboe Bakfiets;

- Het niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden door een andere Gebruiker;

- Het beëindigen van een Overeenkomst, het staken van de Dienst, het verwijderen van een Profiel en/of het sluiten van het Platform.

12.5 Deze aansprakelijkheidsbeperking van Babboe beoogt niet de aansprakelijkheid van Babboe voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Babboe (“eigen handelen”) zelf en/of haar leidinggevende ondergeschikten uit te sluiten.

12.6 Gebruiker vrijwaart Babboe voor alle schade en kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van (vermeende) inbreuk op Babboe IE, aanspraken van derden, incassokosten, wettelijke zakelijke rente, winstderving, verschuldigde boetes en kosten van juridische bijstand, die Babboe lijdt of maakt en die voortvloeien uit (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Algemene Voorwaarden door Gebruiker, (ii) het gebruik van de Dienst of (iii) een onrechtmatige daad, waaronder, maar niet uitsluitend, overtreding van of wanprestatie onder de Overeenkomst.

Artikel 13 Beëindiging Profiel

13.1 Een Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken en je Profiel te beëindigen/verwijderen. De beëindiging van je Profiel heeft geen gevolgen voor Overeenkomsten die al gesloten zijn voor het moment van beëindiging. Persoonsgegevens van Gebruiker worden verwijderd conform het bepaalde in het Privacy Statement. 

13.2 Babboe heeft het recht heeft om het gebruik van de Dienst te blokkeren voor een Gebruiker, deze af te sluiten en/of dienst Profiel te verwijderen, zonder jegens die Gebruiker aansprakelijk te zijn, indien Babboe daartoe aanleiding ziet, waaronder, maar niet uitsluitend indien een Gebruiker in strijd handelt met een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 14 Overige Bepalingen

14.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en / of daarmee verband houden, is het recht van toepassing van het land waar de Babboe Bakfiets is geregistreerd en wordt verhuurd. Alle geschillen die voorvloeien uit en/of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

14.2 Indien een Gebruiker een klacht heeft, verzoekt Babboe om de klacht eerst bij Babboe kenbaar te maken (31 (0)30-2087011 of support@Babboe.nl). Wanneer de klacht, naar de mening van Gebruiker niet voldoende wordt behandeld, heeft een Gebruiker, je als consument, de mogelijkheid de klacht te melden via het platform van de Europese Unie (Europees Online Dispute Resolution Platform) http://ec.europa.eu/odr.

14.3 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig worden of zijn, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Babboe zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

14.4 Babboe mag alle vorderingen, bevoegdheden, rechten en verplichtingen die verband houden met de Algemene Voorwaarden, overdragen aan derden. Gebruiker verklaart reeds nu voor alsdan aan een zodanige overdracht mee te werken en dat die derde, in geval van een zodanige overdracht alle rechten jegens Gebruiker zal kunnen uitoefenen.