Vilkår & betingelser

1.                 Introduktion

1.1        Velkommen til Try my Babboe, en platform der formidler kontakt mellem privatpersoner med interesse i Babboe ladcykler og eksisterende ejere af Babboe ladcykler, der er villige til at udlåne deres personlige Babboe ladcykler. Platformen stilles til rådighed af Scandipartner ApS, Park Alle 382, 2625 Vallensbæk - Danmark, CVR-nr. 34738165 (”herefter ”Selskabet”).


2.                Definitioner

2.1       Platformen: Try my Babboe Platformen er en webportal, der skaber kontakt mellem personer der ønsker at låne en Babboe ladcykel, og privatpersoner der ejer en Babboe ladcykel.

2.2       Ambassadør: En privatperson, der stiller sin Babboe ladcykel til rådighed for andre privatpersoner.

2.3       Ansøger: En privatperson, der ønsker at låne en Babboe ladcykel. 

2.4       Bruger: En privatperson, enten en Ambassadør eller Ansøger, der har oprettet en profil på Try my Babboe.

2.5       Låneperioden: Perioden mellem Ansøgeren modtager rådigheden over Ambassadørens ​​Babboe ladcykel, til og med Ansøgeren returnerer Babboe ladcyklen til Ambassadøren.

2.6       IP-rettigheder: alle industrielle og / eller intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder, men ikke begrænset til, ophavsret, software rettigheder, database rettigheder, varemærkerettigheder, patentrettigheder, designrettigheder, handelsnavne rettigheder, naboskabsrettigheder og knowhow.


3.                 Anvendelse

3.1       Nedenstående vilkår og betingelser finder anvendelse ved brug af Platformen. Vilkårene og betingelserne er altid gældende, medmindre Selskabet udtrykkeligt og skriftligt tilkendegiver andet.

3.2       Selskabet kan til enhver tid og uden varsel ændre eller supplere vilkårene og betingelserne. Såfremt Selskabet foretager ændringer af vilkårene og betingelserne, vil du blive underrettet om de nye vilkår og betingelser ved din næste brug af platformen. Som Bruger af Platformen, skal du acceptere de ændrede vilkår og betingelser for fortsat at kunne benytte Platformen. 

3.3       Hvis du ikke kan acceptere de nye vilkår og betingelser, kan du desværre ikke fortsætte med at bruge Platformen, hvorfor din Bruger på Platformen vil blive slettet.

3.4       Platformen er alene et redskab, der formidler kontakt mellem en Ambassadør og en Ansøger. 

Selskabet er ikke part i Aftalen mellem Ambassadør og Ansøger.

3.5       Alt indhold på Platformen, udover nærværende vilkår og betingelser, er kun til orientering, medmindre andet er specifikt angivet. Dette sæt vilkår og betingelser har altid forrang i forhold til indhold og oplysninger på Platformen.


4.                Registrering af brugerprofiler

4.1       For at benytte Platformen, skal du registrere dig på Platformen og udarbejde en brugerprofil.

4.2       Platformen er udelukkende beregnet til brug for privatpersoner, og må således ikke anvendes af selskaber eller andre erhvervsdrivende.

4.3       Som Bruger af Platformen indestår du for, at alle oplysninger i din profil er korrekte, komplette, præcise og relevante. 

4.4       For at sikre optimal drift af Platformen, har du som Bruger ansvaret for at sikre, at din brugerprofil altid indeholder korrekte oplysninger om dig. 

4.5       Ved oprettelse af din brugerprofil accepterer du, at de oplysninger du registrerer i din brugerprofil gemmes i Selskabets database og behandles i overensstemmelse med Selskabets privatlivspolitik, som til hver en tid kan findes på https://www.trymybabboe.com/da/privacy-da/.

4.6       Det er ikke tilladt at oprette flere brugerprofiler på Platformen samtidig.

4.7       Som Bruger er du ansvarlig for, at holde din adgangskode og dit brugernavn hemmeligt. Det er ikke tilladt at videregive dit brugernavn og / eller adgangskode til tredjemand, og du må ikke give tredjemand adgang til din brugerprofil. 

4.8      Får du mistanke om, at dit brugernavn eller din adgangskode er kommet uvedkommende i hænde, skal du straks ændre din adgangskode og hurtigst muligt underrette Selskabet om eventuel uberettiget brug af din brugerprofil. 

4.9       Selskabet kan til enhver tid slette din profil, herunder, men ikke begrænset til, i tilfælde af at Selskabet modtager klager over din adfærd fra andre Brugere.


5.                 Markedsføring

5.1       Direkte eller skjult reklame, og enhver anden form for markedsføring af uvedkommende produkter eller ydelser på Platformen, er ikke tilladt.

5.2       Selskabet forbeholder sig retten til at slette din brugerprofil samt alt profilens indhold på Platformen, såfremt du benytter Platformen til markedsføring.


6.                Krav til Ansøgere

6.1       For at oprette dig som Ansøger på Platformen, skal du opfylde følgende betingelser:

  1. kun privatpersoner kan være Ansøgere.
  2. på tidspunktet for oprettelsen af Ansøgerprofilen skal du være fyldt mindst 21 år,
  3. du skal fuldføre din brugerprofil i overensstemmelse med de krav, der er fastsat herfor,

   iv.     du skal gennemgå og acceptere de gældende vilkår og betingelser, samt den gældende privatlivspolitik, og

     v.     du må ikke være dømt i forbindelse med fuldkørsel (alkohol og/eller stoffer), farlig kørsel, kørsel uden forsikring og / eller forsikringssvindel.

6.2       Når du registrerer dig som Bruger på Platformen, indestår du for, at du opfylder alle ovenstående krav. Såfremt du ikke opfylder en af ovenstående betingelser, har Selskabet ret til at udelukke dig som Ansøger på ​​Platformen og slette din brugerprofil.


7.                 Krav til Ambassadører

7.1        Hvis du ønsker, at registrere dig som Ambassadør, skal du i tillæg til betingelserne i punkt 4 og 6, opfylde følgende yderligere betingelser:

        i.    Kun privatpersoner kan være Ambassadører.

      ii.    Alle Babboe ladcykler, som du udbyder til lån via Platformen, skal være registreret i din brugerprofil.

     iii.    Du skal tillige beskrive din Babboe ladcykel og uploade et foto af din cykel til Platformen.

     iv.    Som Ambassadør indestår du for, at alle Babboe ladcykler du udlåner, opfylder følgende krav:

a.   din Babboe ladcykel overholder grundlæggende sikkerhedskrav samt den til en hver tid gældende lovgivning, herunder særligt færdselsloven,

b.   din Babboe ladcykel er almindeligt funktionsdygtig og fri for fejl, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet med Ansøgeren,

c.   din Babboe ladcykel ikke er ældre end 1½ år.

d.   du har udført regelmæssig vedligeholdelse af din Babboe ladcykel i overensstemmelse med almindelige branchenormer samt Babboes til enhver tid gældende vejledning.

7.2       Hvis din Babboe ladcykel ikke længere opfylder ovenstående krav, skal du fjerne din Babboe ladcykel fra din profil og afslutte / annullere alle endnu ikke fuldførte udlån.  

7.3       Selskabet har ret til at fjerne din Babboe ladcykel fra Platformen og afvise alle anmodninger fra Ansøgere, hvis Selskabet får mistanke eller viden om, at din Babboe ladcykel ikke længere overholder et eller flere krav som angivet i dette afnit. 

Dette kan eksempelvis forekomme i tilfælde af, at Selskabet modtager mange nedbrudsrapporter eller klager fra andre Brugere relateret til din Babboe ladcykel.

7.4       Selskabet har til hver en tid ret til at kontrollere din identitet.

7.5       Selskabet kan til hver en tid, uden nærmere begrundelse, fjerne Ambassadører fra Platformen.

7.6       Som Ambassadør er du selv fuldt ansvarlig for alle skader og tab der skyldes, at din Babboe ladcykel ikke er vedligeholdt korrekt og/eller ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning. 


8.                Platformen

8.1       Som Bruger er du opmærksom på, at Selskabet kun tilbyder en platform, hvor Ambassadører og Ansøgere kan komme i kontakt med hinanden. Brugen af Platformen samt lån og udlån af Babboe ladcykler sker på eget ansvar.

8.2      Selskabet udbyder kun platformen, og har ikke kendskab til de informationer som Brugerne udveksler med hinanden i forbindelse med, at de benytter platformen. Selskabet har heller ikke kendskab til de aftaler, som Brugerne indgår med hinanden.

8.3      Selskabet er ikke part i aftaler mellem Ambassadører og Ansøgere, og Selskabet har intet ansvar for Brugernes inter partes forhold.

8.4      Selskabet kan til hver en tid og uden varsel ændre, justere og/eller lukke Platformen.

8.5       Selskabet garanterer ikke, at Platformen til enhver tid vil være tilgængelig uden afbrydelser eller forstyrrelser.

8.6      Selskabet har ret til uden forudgående varsel, og uden at pådrage sig ansvar over for dig som Bruger, at sætte Platformen midlertidigt i bero og/eller begrænse brugen heraf, hvis dette er nødvendigt, for eksempel i forbindelse med vedligeholdelse af Platformen.

8.7       Selskabet har til enhver tid og uden forudgående varsel ret til at fjerne dig som Bruger fra Platformen, uden at dette medfører et erstatningsansvar for Selskabet.

8.8      Som Bruger er du fuldt ansvarlig for de oplysninger du stiller til rådighed på din brugerprofil, samt andre oplysninger som du på anden måde udveksler gennem din brug af Platformen. 


9.                Oprettelse af en aftale

9.1       Som Ansøger kan du fremsende flere kontaktanmodninger via Platformen, dog maksimalt det antal, der er tilladt på Platformen.

9.2       Den relevante Ambassadør vil blive underrettet om kontaktanmodningen. Hvis Ambassadøren ønsker at acceptere anmodningen fra en Ansøger, kan Ambassadøren acceptere via Platformen.

9.3       Parterne bliver herefter sat i kontakt med hinanden og får derved mulighed for at aftale vilkårene for lånet af Ambassadørens Babboe ladcykel. Selskabet er ikke part i aftalen, og det er op til Brugerne selv at blive enige om vilkårene for lånet. Selskabet og Platformen fungerer kun som kontaktformidler. 


10.             Forpligtelser i henhold til aftalen

10.1     Selskabet er af den opfattelse, at Ansøgeren formentlig i Låneperioden er ansvarlig for Ambassadørens Babboe ladcykel i henhold til Danske lov 5-8-1. Den relevante lovgivning afhænger dog af den specifikke aftale mellem Ansøgeren og Ambassadøren, som Selskabet på ingen vis er part i. Selskabet regulerer ikke forholdet mellem parterne, som derfor kan indgå særaftaler efter ønske og behov.

10.2    Selskabet opfordrer til, at Ansøgeren ikke udlåner Ambassadørens Babboe ladcykel til andre, uden specifik aftale med Ambassadøren.

10.3    Selskabet anbefaler alle Ambassadører at nægte udlån til Ansøgeren, såfremt Ansøgeren:

        i.           ikke opfylder betingelserne for Ansøgere i henhold til punkt 6, herunder særligt hvis Ansøgeren er under 21 år gammel,

      ii.    er påvirket af alkohol eller andre rusmidler,

     iii.    af anden årsag er uegnet til at køre på en Babboe ladcykel, eller

     iv.    ikke ønsker at identificere sig.

10.4    Selskabet fraråder, at du som Ansøger tager imod lånet af en Ambassadørs Babboe ladcykel, såfremt du vurderer, at:

        i.    Ambassadøren eller dennes Babboe ladcykel ikke opfylder betingelserne i punkt 4, 6 og 7, eller

      ii.    du har fået tilbud om lån af en Babboe ladcykel, der ikke er overensstemmende med de oplysninger, Ambassadøren har angivet på Platformen. 

10.5    Selskabet opfordrer dig som Ansøger til, at returnere Ambassadørens Babboe ladcykel:

        i.    på datoen, tidspunktet og det sted som I har aftalt,

      ii.    uden dine personlige ejendele eller affald efterladt i Ambassadørens Babboe ladcykel,

     iii.    med alle nøgler, papirer, materialer og/eller hjælpemidler, der var i Ambassadørens Babboe ladcykel ved afhentning, og

     iv.    i samme stand som du modtog Ambassadørens Babboe ladcykel.

11.               IP rettigheder og ansvar for indhold på Platformen

11.1      Alle Selskabets IP-rettigheder tilhører udelukkende Selskabet.

11.2     Du garanterer, at du ikke vil udføre handlinger, der kan være direkte eller indirekte krænkende eller skadelige i forhold til Selskabets IP-rettigheder. 

11.3     Selskabet er berettiget til at fjerne indhold, herunder billeder, fra Platformen uden varsel, såfremt Selskabet vurderer, at det er nødvendigt for at bringe en krænkelse af tredjemands ret til ophør.

11.4     Selskabet forbeholder sig ligeledes retten til at fjerne billeder eller anden tekst i brugerprofiler, som Selskabet, vurderer er i strid med almindelig redelighed og orden, eksempelvis pornografisk indhold, eller andet upassende indhold, eksempelvis reklamer eller øvrigt indhold, som Selskabet vurderer, kan være skadeligt for Selskabets omdømme.


12.              Ansvarsfraskrivelse

12.1     Selskabet er på ingen måde ansvarlig for Parternes ageren over for hinanden, og kan ikke blive ansvarlig for et tab, der opstår på baggrund af Parternes lån eller udlån af Babboe ladcykler.

12.2    Selskabet kan ikke drages til ansvar for skade og/eller tab opstået som følge af:

        i.    oplysninger uploadet af Brugere på Platformen eller i deres brugerprofiler,

      ii.    skader på eller tab af ejendele, herunder Ambassadørers Babboe ladcykler,

     iii.    personskader på Ansøgeren eller ansøgerens hustand,

     iv.    skader på tredjemands ting eller person,

       v.    brud på færdselsregler og/eller ordensregler i forbindelse med en Ansøgers lån af en Babboe ladcykel,

     vi.    manglende overholdelse af disse vilkår og betingelser af en anden bruger, eller

    vii.    afslutning af en aftale, fjernelse af en profil og/eller nedlukning af Platformen.

12.3    Ansøgerens og Ambassadørens forsikringsmæssige forhold er Selskabet uvedkommende.

12.4    Selskabet kan ikke gøres ansvarlig for eventuelt tyveri af Ambassadørers Babboe ladcykler.


13.              Ophør af brugerprofiler

13.1     Som Bruger har du altid ret til at stoppe med at bruge Platformen. Du kan til enhver tid sætte din brugerprofil i bero. Sætter du din brugerprofil i bero, har dette ingen konsekvenser for de aftaler, du allerede har indgået. 

13.2    Personlige oplysninger om Brugere slettes automatisk i overensstemmelse med Selskabets privatlivspolitik. 

13.3    Ønsker du permanent at slette din brugerprofil, skal du kontakte os på info@babboe.dk eller telefon 81 75 90 90.

13.4    Selskabet har ret til at nægte en Bruger adgang til Platformen, såfremt Selskabet har en interesse heri, herunder hvis en Bruger handler i strid med en bestemmelse i Selskabets vilkår og betingelser.


14.              SKAT

14.1     Eventuelle skattemæssige konsekvenser af Brugernes aftaler og/eller udlån er Selskabet uvedkommende.

14.2    Såfremt en Ambassadør modtager nogen form for vederlag for udlånet af sin Babboe ladcykel, er indkomsten heraf skattepligtig.

14.3    Selskabet indberetter ikke Brugernes oplysninger til SKAT, medmindre Selskabet er pålagt hertil ved lov.


15.              Andre bestemmelser

15.1     Ovenstående vilkår og betingelser samt alle tvister der måtte opstå mellem Selskabet og en Bruger, er underlagt dansk lovgivning. 

15.2    Alle tvister mellem Selskabet og Brugerne af Platformen skal løses ved Retten i Lyngby.

15.3    Ønsker du at indgive en klage til Selskabet, bedes du fremsende din klage til info@babboe.dk eller ringe på telefon 81 75 90 90.

15.4    Hvis en bestemmelse i ovenstående Vilkår og Betingelser viser sig at være ugyldig, forbliver de øvrige bestemmelser i kraft.

15.5     Selskabet kan overføre alle krav, beføjelser, rettigheder og forpligtelser vedrørende ovenstående vilkår og betingelser til tredjepart. Brugeren erklærer herved at samarbejde om en sådan overførsel.